Khuyến cáo: đây là sản phẩm phức tạp, Quý khách cần tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi quyết định đầu tư
+84 28 3823 3298    Mở tài khoản ngay

Cw đang lưu hành của hsc

Mã CW Mã tài sản cơ sở  Loại CW Giá thực hiện Giá phát hành  Ngày đáo hạn Ngày giao dịch cuối cùng Tỷ lệ
chuyển đổi
Số lượng niêm yết Bản cáo bạch
 FPT-HSC-MET08  FPT  Call 96.000 VNĐ   1.900 VNĐ  08/04/2022 06/04/2022
 8  10.000.000  open_in_new
 MBB-HSC-MET08  MBB  Call 30.000 VNĐ   2.200 VNĐ  08/04/2022 06/04/2022
 2  10.000.000  open_in_new
 MSN-HSC-MET04  MSN  Call 142.000 VNĐ   2.200 VNĐ  08/04/2022  06/04/2022  10  10.000.000  open_in_new
 MWG-HSC-MET09  MWG  Call 130.000 VNĐ   1.900 VNĐ  08/04/2022  06/04/2022  10  10.000.000  open_in_new
 VIC-HSC-MET03  VIC  Call 93.000 VNĐ   1.600 VNĐ  08/04/2022  06/04/2022  10  10.000.000  open_in_new
 VNM-HSC-MET07  VNM  Call 93.000 VNĐ   1.500 VNĐ  08/04/2022  06/04/2022  8  10.000.000  open_in_new
CHPG2113  HPG   Call 51.500 VNĐ     2.400 VNĐ    07/03/2022  25/02/2022  4  10.000.000 open_in_new
CSTB2109  STB   Call 29.000 VNĐ    2.300 VNĐ    07/03/2022   25/02/2022  2  10.000.000  open_in_new
CTCB2109  TCB   Call 50.000 VNĐ    2.200 VNĐ    07/03/2022   25/02/2022  4  10.000.000  open_in_new
CVHM2110  VHM   Call 84.994VNĐ    1.800 VNĐ    07/03/2022   25/02/2022  7,5888  10.000.000  open_in_new
CVPB2108  VPB   Call 35.810 VNĐ    2.200 VNĐ    07/03/2022   25/02/2022  2,7760  10.000.000  open_in_new
CVRE2109  VRE   Call 29.000 VNĐ    1.100 VNĐ    07/03/2022   25/02/2022  4  10.000.000  open_in_new
CFPT2103  FPT  Call 98.947 VNĐ    3.000 VNĐ  07/01/2022  05/01/2022  4,9474  5.000.000  open_in_new
CMBB2103  MBB  Call 34.815  VNĐ  3.000 VNĐ  07/01/2022  05/01/2022  1,4815  5.000.000  open_in_new
CMWG2106  MWG  Call 119.599 VNĐ  3.000 VNĐ  07/01/2022  05/01/2022  6,6444  5.000.000  open_in_new
CPNJ2104  PNJ  Call 109.000 VNĐ  2.400 VNĐ  07/01/2022  05/01/2022  8  5.000.000  open_in_new
CVIC2104  VIC  Call 124.000 VNĐ
 20.00 VNĐ  07/01/2022  05/01/2022  10  5.000.000  open_in_new
CVNM2107  VNM  Call 96.335 VNĐ  1.500 VNĐ  07/01/2022  05/01/2022  9,8301  5.000.000  open_in_new

* Chứng quyền mới niêm yết 

Nhà đầu tư có thể truy cập bảng giá HSC để cập nhật giá các CW trên: Tại đây

 

Để dễ dàng ra quyết định đầu tư vào chứng quyền, HSC mời quý khách sử dụng bảng tính thử:

Hãy nhập thông tin liên quan của mã CW

NDT nhập
VNĐ
NDT nhập
VNĐ
NDT nhập
năm
NDT nhập
%
NDT nhập
%
NDT nhập
:1
Kết quả
VNĐ

Bảng tính được xây dựng trên công thức HSC cài đặt kết hợp với số liệu quý khách nhập để ra kết quả, chỉ mang tính tham khảo, không mang tính khuyến nghị đầu tư.

HSC là đơn vị phát hành và tạo lập thị trường

HSC là đơn vị phát hành và tạo lập thị trường
 • NĐT có thể đăng ký mua chứng quyền trong các đợt phát hành của HSC
 • NĐT có thể mua bán sau khi chứng quyền được niêm yết trên HOSE

Phát hành & Niêm yết

 • Lựa chọn tài sản cơ sở để phát hành chứng quyền
 • Xác lập các điều khoản của chứng quyền
 • Nộp hồ sơ phát hành cho UBCKNN, thực hiện phân phối cho nhà đầu tư
 • Nộp hồ sơ đăng ký lưu ký cho VSD và hồ sơ niêm yết chứng quyền trên HOSE

Tạo lập thị trường (LP)

 • Xác định giá hợp lý cho chứng quyền và thực hiện yết giá chào mua/bán xoay quanh giá này trên HOSE
 • Đảm bảo thanh khoản cho chứng quyền trên thị trường
 • Giảm chênh lệch giá chào mua/giá chào bán, qua đó giảm chi phí cho nhà đầu tư

Phòng ngừa rủi ro

 • Phòng ngừa rủi ro được thực hiện song song với hoạt động tạo lập thị trường để rào rủi ro cho danh mục chứng quyền
 • Đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư luôn song hành cùng lợi ích của HSC

Thanh toán khi đáo hạn

 • Thanh toán khoản tiền chênh lệch cho NĐT khi chứng quyền đáo hạn hoặc hủy niêm yết trước hạn
 • Chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ liên quan đến CQ do HSC phát hành
 • Khi phát hành chứng quyền, HSC ký quỹ 50% giá trị phát hành tại ngân hàng lưu ký để đảm bảo khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Chứng quyền là gì?

Chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant – CW) là một loại chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành và có đặc điểm tương tự như một hợp đồng quyền chọn. Nhà đầu tư giữ chứng quyền được quyền mua (đối với chứng quyền mua) chứng khoán cơ sở tại một mức giá đã được xác định trước (giá thực hiện) tại một thời điểm đã được ấn định trước (ngày đáo hạn) (trường hợp thanh toán bằng chứng khoán cơ sở), hoặc nhận khoản tiền thanh toán là chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thanh toán tại ngày đáo hạn (trường hợp thanh toán bằng tiền).

Mỗi chứng quyền luôn gắn liền với 1 mã chứng khoán cơ sở để làm căn cứ xác định lãi/lỗ vào ngày đáo hạn.

Tại Việt Nam, thời gian đầu chỉ có chứng quyền mua với tài sản cơ sở là cổ phiếu và thanh toán bằng tiền. Sau khi phát hành, các chứng quyền được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và được đảm bảo thanh khoản bởi nhà tạo lập thị trường là tổ chức phát hành.

Cách đọc mã chứng quyền

Ví dụ:CMBB1902: Chứng quyền mua cổ phiếu MBB phát hành đợt 2 của năm phát hành 2019

Ví dụ minh họa:

CMBB1902
Giá thực hiện 21,800 VNĐ
Ngày đáo hạn 17/12/19
Tỷ lệ chuyển đổi 1 : 1
Tổ chức phát hành HSC
 • Chứng quyền CMBB1902 cho nhà đầu tư quyền mua cổ phiếu MBB tại giá 21,800 VNĐ vào thời điểm đáo hạn. Để mua 1 cổ phiếu MBB, nhà đầu tư cần có 1 chứng quyền này.
 • Khi thực hiện quyền vào ngày đáo hạn (17/12/2019), nhà đầu tư sẽ chỉ nhận được tiền thanh toán từ tổ chức phát hành nếu chứng quyền có lãi.
 • Giá của chứng quyền sẽ biến động phụ thuộc vào nhiều tham số, trong đó quan trọng nhất là giá của MBB và thời gian còn lại đến đáo hạn.
Thuật ngữ Ý nghĩa Ví dụ cho CMBB1902
Chứng khoán cơ sở | Underlying Là tài sản mà giá chứng quyền phụ thuộc vào đó. Có thể là cổ phiếu, chỉ số, hoặc ETF. Ban đầu, chỉ có cổ phiếu thuộc VN30 được làm CKCS cho CW. MBB
Giá chứng quyền | Warrant price Khoản chi phí mà nhà đầu tư phải bỏ ra để sở hữu chứng quyền 3,000 VNĐ
Giá thực hiện | Strike price Mức giá để nhà đầu tư thực hiện quyền mua chứng khoán cơ sở khi chứng quyền đáo hạn 21,800 VNĐ
Giá thanh toán | Settlement price Mức giá để xác định khoản tiền thanh toán cho nhà đầu tư vào thời điểm thực hiện quyền Được TCPH công bố vào ngày đáo hạn chứng quyền.
Tỷ lệ chuyển đổi | Conversion ratio Số lượng chứng quyền nhà đầu tư cần có để thực hiện quyền mua 1 CKCS Nhà đầu tư cần sở hữu 1 chứng quyền để có quyền mua 1 cổ phiếu MBB.
Thời hạn chứng quyền | Maturity Thời gian lưu hành của chứng quyền, tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 2 năm 6 tháng
Ngày giao dịch cuối cùng | Last trading day Ngày giao dịch trước hai (02) ngày làm việc so với ngày đáo hạn. Đây cũng là ngày cuối cùng mà chứng quyền còn được giao dịch. 13/12/2019
Ngày đáo hạn | Expiration date Ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện chứng quyền 17/12/2019
Ngày thanh toán | Settlement date Ngày nhà đầu tư nhận được tiền thanh toán từ tổ chức phát hành cho các chứng quyền có lãi 24/12/2019

Trạng thái quyền (moneyness) cho biết mức độ tương quan giữa Giá thực hiện (K) so với Giá hiện tại (S) của Tài sản cơ sở, và làm căn cứ xác định chứng quyền có được thực hiện hay không.

Ví dụ:

Giả định các CW sau có cùng các thông số, chỉ khác Giá thực hiện (K)

Giá cổ phiếu MBB - tài sản cơ sở (S) đang là 21,000 VNĐ.

Trạng thái lỗ (OTM)

Out-of-the-money

Khi S < K

CMBB1901
Giá thực hiện 22,000VNĐ
Ngày đáo hạn 1/12/19
Tỷ lệ thực hiện 1 : 1

Đây là chứng quyền OTM

Trạng thái quyền = 4.76% OTM

Trạng thái hòa vốn (ATM)

At-the-money

Khi S = K

CMBB1902
Giá thực hiện 21,000VNĐ
Ngày đáo hạn 1/12/19
Tỷ lệ thực hiện 1 : 1

Đây là chứng quyền ATM

Trạng thái quyền = 0%

Trạng thái lãi (ITM)

In-the-money

Khi S > K

CMBB1903
Giá thực hiện 20,000VNĐ
Ngày đáo hạn 1/12/19
Tỷ lệ thực hiện 1 : 1

Đây là chứng quyền ITM

Trạng thái quyền = 4.76% ITM

Ngày 01/08/2019, nhà đầu tư mua chứng quyền CMBB1902 với các tham số sau:

 • Thời gian còn lại: 04 tháng

 • Giá MBB tại ngày 01/08/2019: S = 20,800 VNĐ

 • Giá mua chứng quyền: 2,200 VNĐ

 • Giá thực hiện: 21,800 VNĐ

 • Ngày đáo hạn: 01/12/2019

 • Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Nhà Đầu Tư Giữ Đến Đáo Hạn

Vào ngày đáo hạn, khoản lãi/lỗ đối với nhà đầu tư phụ thuộc vào giá MBB và trạng thái quyền, cụ thể

Chứng quyền OTM
Giá MBB 16,600 VNĐ
Khoản tiền thanh toán Không thanh toán
Khoản lời lỗ Lỗ 2,200 VNĐ
% Lợi nhuận/Lỗ Lỗ 100%
Hệ số đòn bẩy vs CKCS 5.0 lần
Chứng quyền ATM
Giá MBB 21,800 VNĐ
Khoản tiền thanh toán Không thanh toán
Khoản lời lỗ Lỗ 2,200 VNĐ
% Lợi nhuận/Lỗ Lỗ 100%
Hệ số đòn bẩy vs CKCS N/A
Chứng quyền ITM
Giá MBB 26,000 VNĐ
Khoản tiền thanh toán 4,200 VNĐ
Khoản lời lỗ Lời 2,000 VNĐ
% Lợi nhuận/Lỗ Lời 90.9%
Hệ số đòn bẩy vs CKCS 3.6 lần

Biểu đồ minh họa trạng thái lời, lỗ tại ngày đáo hạn

Biểu đồ minh họa trạng thái lời, lỗ tại ngày đáo hạn
Lưu ý:
 • Trong mọi trường hợp, khoản lỗ tối đa của NĐT là 2,200 VNĐ (Giá mua chứng quyền).

 • Ngay cả khi chứng quyền đáo hạn trong trạng thái có lãi, nhà đầu tư vẫn có thể lỗ do khoản tiền thanh toán nhận được thấp hơn số tiền bỏ ra ban đầu để mua chứng quyền.

Nhà Đầu Tư Bán Trước Khi Đáo Hạn

Sau 1 tháng, nhà đầu tư bán lại CW trên thị trường.

Giá CW được xác định dựa trên giá MBB tại thời điểm đó.

Chứng quyền OTM
Giá MBB 16,600 VNĐ
Giá CW 390 VNĐ
Khoản lời lỗ Lỗ 1,810 VNĐ
% Lợi nhuận/Lỗ Lỗ 82.3%
Hệ số đòn bẩy vs CKCS 4.1 lần
Chứng quyền ATM
Giá MBB 21,800 VNĐ
Giá CW 2,380 VNĐ
Khoản lời lỗ Lời 180 VNĐ
% Lợi nhuận/Lỗ Lời 8.2%
Hệ số đòn bẩy vs CKCS 1.7 lần
Chứng quyền ITM
Giá MBB 26,000 VNĐ
Giá CW 5,380 VNĐ
Khoản lời lỗ Lời 3,180 VNĐ
% Lợi nhuận/Lỗ Lời 144.5%
Hệ số đòn bẩy vs CKCS 5.8 lần

Chứng quyền thường có mức thay đổi giá cao hơn so với CKCS, do có tính đòn bẩy cao.

Tùy mức độ thay đổi giá của CKCS, trạng thái quyền (moneyness) và thời điểm mua/bán mà hệ số đòn bẩy sẽ thay đổi theo.

Điểm hấp dẫn

Vốn đầu tư thấp

Vốn đầu tư thấp

Thay vì phải bỏ ra một số tiền lớn để mua chứng khoán cơ sở, nhà đầu tư có thể mua chứng quyền với mức vốn bỏ ra chỉ bằng một phần nhỏ (7%-15%)

Mức độ đòn bẩy cao

Mức độ đòn bẩy cao

Tỷ lệ thay đổi giá của CW sẽ lớn hơn tỷ lệ thay đổi giá của chứng khoán cơ sở

Chi phí giao dịch thấp

Chi phí giao dịch thấp

Giá giao dịch của mỗi chứng quyền thông thường là khá thấp. Vì vậy, khi tham gia nhà đầu tư chỉ bỏ ra số tiền khá nhỏ

Tiềm năng tăng giá cao - Mức lỗ giới hạn

Tiềm năng tăng giá cao - Mức lỗ giới hạn

Khoản lỗ tối đa của nhà đầu tư chỉ là khoản phí (giá) của CW mà nhà đầu tư phải trả để sở hữu CW

Thanh khoản cao

Thanh khoản cao

Thanh khoản của chứng quyền được đảm bảo thông qua nghiệp vụ tạo lập thị trường do tổ chức phát hành cung cấp

Không giới hạn room sở hữu nước ngoài

Không giới hạn room sở hữu nước ngoài

CW được thanh toán tại ngày đáo hạn bằng tiền mặt do đó nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia mua chứng quyền của những cổ phiếu đã hết room

Điểm rủi ro

Rủi ro thanh toán từ nhà phát hành

Rủi ro thanh toán từ nhà phát hành

Tổ chức phát hành có nghĩa vụ bắt buộc thanh toán phần chênh lệch lãi cho nhà đầu tư tại thời điểm đáo hạn do đó nhà đầu tư chịu rủi ro không nhận được phần này nếu tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán

Vòng đời giới hạn

Vòng đời giới hạn

Tại thời điểm đáo hạn nhà đầu tư sẽ nhận được phần lãi chênh lệch (nếu có) từ Tổ chức phát hành CW. Sau đáo hạn, CW sẽ không còn niêm yết trên sàn chứng khoán và không còn giá trị.

Rủi ro đòn bẩy cao

Rủi ro đòn bẩy cao

Do chứng quyền có đòn bẩy cao nên giá chứng quyền biến động mạnh hơn so với giá chứng khoán cơ sở

Giá trị thời gian suy giảm

Giá trị thời gian suy giảm

Ngay cả khi các yếu tố khác như giá cơ sở và biến động giá không thay đổi, giá chứng quyền vẫn giảm khi càng gần đến ngày đáo hạn

Rủi ro về tạo lập thị trường

Rủi ro về tạo lập thị trường

Thanh khoản và biến động giá chứng quyền phụ thuộc nhiều vào chất lượng tạo lập thị trường của tổ chức phát hành

Giao dịch sơ cấp - IPO

check_circleTrình tự đăng ký mua

 

Thời gian thực hiện:

Nội dung

Thời gian

Khách hàng đăng ký mua và nộp tiền

Từ 08:00 đến 14:00 ngày 08/10/2021

HSC thực hiện phân phối số lượng đăng ký mua cho khách hàng

Ngày 11/10/2021

HSC gửi kết quả đăng ký mua qua các kênh: Văn bản/Email/SMS/Điện thoại

Ngày 12/10/2021

HSC thông báo kết quả đến khách hàng và hoàn trả tiền đối với phần đăng ký không thành công

Từ ngày 12/10/2021 -> 13/10/2021

 

A.  Điều kiện tham gia IPO:

 • Khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC còn hoạt động.  Quý khách chưa có tài khoản tại HSC, mời Quý khách Mở tài khoản tại đây.
 • CMND/CCCD trên tài khoản chứng khoán còn hạn sử dụng tính đến ngày 08/11/2021.
 • Gửi phiếu đăng ký và nộp tiền đúng hạn, đúng cú pháp, đầy đủ thông tin và khớp với số lượng đăng ký đặt mua.

 

B. Hướng dẫn nộp tiền và gửi phiếu đăng ký: 

1. Nộp tiền

Quý khách chuyển khoản vào các tài khoản tương ứng với từng mã chứng quyền, mỗi mã chứng quyền làm 1 lệnh chuyển tiền:
 • Tên ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM
 • Số tài khoản nhận tiền:

  Chứng quyền

  Số tài khoản

  FPT-HSC-MET08

  11910000421438

  MBB-HSC-MET08

  11910000421401

  MSN-HSC-MET04

  11910000438942

  MWG-HSC-MET09

  11910000421410

  VIC-HSC-MET03

  11910000465056

  VNM-HSC-MET07

  11910000429399


 • Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
 • Nội dung chuyển khoản:  < Tên chủ tài khoản> < số tài khoản chứng khoán> < Số lượng đăng ký> < Mã chứng quyền>
  Ví dụ: Nguyễn Văn A, 011C123456, 10.000, FPT-HSC-MET08
2. Gửi phiếu đăng ký mua chứng quyền 

Nhằm đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid hiện nay, HSC sẽ nhận phiếu đăng ký qua 2 kênh dưới đây, không nhận hồ sơ tại Quầy.

2.1 Dành cho khách hàng đăng ký qua Nhân viên quản lý tài khoản

Vui lòng liên hệ Nhân viên quản lý tài khoản của Quý khách để được hỗ trợ đăng ký (nếu có)

2.2 Dành cho khách hàng đăng ký trực tiếp với HSC

 Bước 1: Tải Phiếu đăng ký, điền thông tin theo mẫu đơn(điền trực tiếp trên file word, không nhận file chụp hình, PDF)

 Bước 2: Dùng email đã đăng ký trên tài khoản chứng khoán của Quý khách gửi mẫu đơn đến email dangkycq@hsc.com.vn với các thông tin:

 • Tiêu đề email: < Số tài khoản chứng khoán> Đăng ký mua CQ HSC 08.10.21
 • Đính kèm phiếu đăng ký của từng mã chứng quyền (bản word)
 • Nội dung email:

“Gửi HSC,

Tôi đăng ký mua các chứng quyền sau:  (điền số cụ thể vào mục < số lượng>)
FPT-HSC-MET08- < số lượng>
MBB-HSC-MET08 - < số lượng>
MSN-HSC-MET04 - < số lượng>
MWG-HSC-MET09- < số lượng>
VIC-HSC-MET03 - < số lượng>
VNM-HSC-MET07- < số lượng>

Tôi cam kết sẽ bổ sung đầy đủ hồ sơ gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký hợp lệ chậm nhất ngày 22.10.2021.”

Ví dụ mẫu email

 • Tiêu đề emai: 011C123456 Đăng ký mua CQ HSC 08.10.21
 • Nội dung email: 

"Gửi HSC,

Tôi đăng ký mua các chứng quyền sau:
FPT-HSC-MET08 – 10.000
MBB-HSC-MET08 – 20.000
MSN-HSC-MET04 –10.000

Tôi cam kết sẽ bổ sung đầy đủ hồ sơ gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký hợp lệ chậm nhất ngày 22.10.2021."

  Bước 3: Bổ sung hồ sơ bản gốc chậm nhất ngày 22.10.2021 đến HSC theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Tp.HCM

Trung tâm Dịch vụ khách hàng

Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hoặc Tầng 1, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

C.  Thông tin liên hệ: 

Hỗ trợ thông tin và hướng dẫn:
- Email support@hsc.com.vn
- Điện thoại : 028 38233 298 
Nhận hồ sơ gốc:
- Tại HCM:
Nguyễn Thị Yến Như
Điện thoại: 028 382933826 – ext 6211


- Tại HN:
Hoàng Thị Bích Ngọc 
Điện thoại: 024 39334693 – ext 4815

 

Giao dịch thứ cấp

Nhà đầu tư sử dụng tài khoản cơ sở mở tại HSC và đặt lệnh mua bán chứng quyền tương tự như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại HSX.

check_circleGiao dịch trực tuyến:

alt
Bằng smartphone: Quét mã QR bên dưới để cài đặt app Mobile Trade - myhsc [MÃ QR]
alt
Bằng laptop/PC: myhscHSC iTrade ; ViTrade; VM Trade

Thời gian giao dịch

Khớp lệnh định kỳ mở cửa
Khớp lệnh định kỳ mở cửa 09:00 –09:15
Khớp lệnh liên tục phiên sáng
Khớp lệnh liên tục phiên sáng 09:15 –11:30
Khớp lệnh liên tục phiên chiều
Khớp lệnh liên tục phiên chiều 13:00 –14:30
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14:30 –14:45
Thỏa thuận
Thỏa thuận 09:00 – 15:00

Giá

Giá

Giao dịch

Phương thức giao dịch

Khớp lệnh và thỏa thuận

Đơn vị giao dịch

Khớp lệnh:
Tối thiểu: 100 CW/lệnh,
Tối đa: 500,000 CW/lệnh

Thỏa thuận:
từ 20,000 CW trở lên

Đơn vị yết giá

Khớp lệnh: 10 VNĐ

Thỏa thuận: không quy định

Loại lệnh áp dụng

ATO, LO, MP, ATC

Sửa, hủy lệnh

 • Chỉ được phép sửa, huỷ lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện trong phiên liên tục
 • Không được sửa, huỷ lệnh trong phiên định kỳ mở cửa và phiên định kỳ đóng cửa (kể cả các lệnh được chuyển từ phiên liên tục sang)
 • Giao dịch thoả thuận không được phép huỷ
  Trước ngày đáo hạn Tại ngày đáo hạn
Trước ngày đáo hạn T + 2 ( T là ngày giao dịch ) E + 5 ( E: ngày đáo hạn )
Phương thức Bằng tiền, phân bổ vào tài khoản CK Bằng tiền, phân bổ vào tài khoản CK
Áp dụng cho Tất cả các giao dịch CW Chỉ các CW đáo hạn ở trạng thái có lãi

Phí giao dịch

Phí giao dịch dựa trên tổng giá trị giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền trong ngày và theo biểu phí giao dịch hiện hành

Thuế

A. Đối với NĐT Cá nhân trong nước, Cá nhân nước ngoài và Tổ chức nước ngoài

  Trước ngày đáo hạn Tại ngày đáo hạn
Thuế giao dịch: Thuế bán CW = Giá khớp lệnh CW x Số lượng CW x 0.1%
Áp dụng cho: Tất cả các giao dịch bán CW Chỉ các CW đáo hạn ở trạng thái có lãi
Ví dụ minh họa: Nhà đầu tư có 1,000 CVNM1905, tỷ lệ chuyển đổi 5:1, giá thực hiện 150,000 đ
 

Nhà đầu tư bán CW tại giá 2,000 đ/CW và thu về 2,000,000 đ.

Số thuế phải nộp khi bán:

Tiền thuế = 2,000 x 1,000 x 0.1% = 2,000 VNĐ

Nhà đầu tư giữ đến đáo hạn. Nếu giá thanh toán là 160,000 đ/cổ phiếu thì CW đáo hạn trong trạng thái có lãi. Nhà đầu tư nhận được 2,000,000 đ và phải nộp thuế:

B. Đối với NĐT Tổ Chức Trong Nước

Áp dụng theo Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Liên hệ

Danh sách hệ thống PGD HSC

Trung Tâm Dịch vụ Khách hàng:(+84 28) 3823 3298

Email: support@hsc.com.vn 
arrow_upward
Mở tài khoản